Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 500 Kč a máte dopravu ZDARMA
 1. Úvod
 2. Vše o nákupu

  Online platby kartou:
 

 Objednávku Vám doručíme:

   Ověřeno zákazníky:

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.led-expert.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.led-expert.cz je Petr Tindel se sídlem v Lidická 103, Třebestovice, PSČ 28912, IČO: 65740432, podnikatel zapsaný v Živnostenském rejstříku Úřadu městské části Praha 5, plátce DPH, provozovatel je zároveň osobou odpovědnou za chod internetového obchodu i provozovny. Místem plnění v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené na www.led-expert.cz

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 • Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.led-expert.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50 % z kupní ceny zboží.

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího na emailu info(zavináč)led-expert.cz nebo písemně na adresu Led-Expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně základních nákladů na dodání (jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou spotřebiteli další náklady. Platbu vrátí prodávající až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, musí spotřebitel zaslat zpět nebo je předat na adrese Led-Expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5 přičemž spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešle prodávajícímu  zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní částku.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v plném rozsahu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

5. Odstoupení kupujícího, který není spotřebitelem, od smlouvy

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

6. Doprava

Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.led-expert.cz

7. Platební podmínky

 • Dobírka - peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.
 • Bankovní převod - po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.
 • Hotově (osobní odběr) - zboží zaplatí kupující v hotovosti při převzetí zboží na pobočce prodávajícího, a to po potvrzení e-mailem ze strany prodávajícího, že zboží je na pobočce připraveno skladem.

8. Práva z vadného plnění

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím z odpovědnosti za vady se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. Je-li kupujícím spotřebitelem, řídí se reklamace zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitelem je kupující, který při koupi zboží neuplatňuje IČ.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • d) odstoupit od smlouvy.

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání vadného zboží: Led-Expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5

Pro osobní doručenívadného zboží: Led-Expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu dopravného v nutné výši. Dle §598 občanského zákoníku má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Za nutné náklady se v tomto případě považují poštovní poplatky (doporučený balík Česká Pošta do výše 69,-Kč) nebo doprava osobně na provozovnu (MHD). Náklady spojené s dopravou zboží do servisu budou uhrazeny za těchto podmínek: reklamace bude oprávněná, spotřebitel podá žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží písemně a doloží výši nákladů (kopie účtenky za poštovné, přepravní list, jízdenka apod.). Reklamované zboží zasíláme zpět přepravní službou Zásilkovna, je-li výdejní místo v blízkosti doručovací adresy kupujícího, v ostatních případech pak doporučenou zásilkou české pošty.

9. a) Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží (při prodloužené záruce nad rámec 24 měsíců platí bod obch.podmínek 9.b) )

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách:

Pro zaslání zboží: Led-Expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5

Pro osobní doručení: Led-Expert, Stroupežnického 24, 15000 Praha 5

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu dopravného v nutné výši. Dle §598 občanského zákoníku má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace. Za nutné náklady se v tomto případě považují poštovní poplatky (doporučený balík Česká Pošta do výše 64,-Kč) nebo doprava osobně na provozovnu (MHD). Náklady spojené s dopravou zboží do servisu budou uhrazeny za těchto podmínek: reklamace bude oprávněná, spotřebitel podá žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží písemně a doloží výši nákladů (kopie účtenky za poštovné, přepravní list, jízdenka apod.). Reklamované zboží zasíláme zpět přepravní službou Zásilkovna, je-li výdejní místo v blízkosti doručovací adresy kupujícího, v ostatních případech pak doporučenou zásilkou české pošty.

9. b) Prodloužená záruka ve lhůtě nad 24 měsíců

Má-li výrobek prodlouženou záruční lhůtu nad 24 měsíců (tato skutečnost musí být uvedena na internetových stránkách nebo nákupním dokladu) a je-li vadné plnění v tomto období podstatným porušením smlouvy, má kupující (spotřebitel) právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • b) na odstranění vady opravou věci,
 • c) na výměnu za zboží se stejnými nebo podobnými parametry až do výše částky zakoupeného zboží

Kupující v prodloužené záruční lhůtě po uplynutí 24 měsíců nemá právo odstoupit od smlouvy.

10. Záruka v případě kupujícího, který není spotřebitelem

Záruka pro kupujícího, který není spotřebitelem (nákup na IČ) se vztahuje pouze na zjevné vady, které má věc při převzetí. Jedná se vždy o vady, které má věc už v okamžiku prodeje, proto doporučujeme zboží po převzetí řádně zkontrolovat. Prodávající nehradí náklady na dopravu reklamovaného zboží od kupujícího k prodávajícímu. Lhůta na vyřízení reklamace je maximálně 60 dní.

11. Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním. Považujeme v tomto smyslu za obvyklé používání zejména pokud výrobek:

•    Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušentví apod.).
•    Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektorniky vlivem vysoké teploty)
•    Je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
•    Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí.
•   Nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
•  Nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
•   Je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie) je mu včas obměňováno.
•    Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, vylomením konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícím.
•    Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Zboží s viditelným mechanickým poškozením, jako je třeba rozbité sklíčko, mechanicky poškozený povrch nebo s viditelnými následky po pádu nebude opraveno v rámci záruky. Záruka se vztahuje pouze a výhradně na vady materiálu či funkčnosti zaviněné výrobcem - tedy výrobní vadou, nikoliv na běžné opotřebení způsobené používáním.

Tělo a sklíčko svítilen je vyrobeno z kvalitních materiálů, ale může se poškrábat či poškodit. Na toto běžné opotřebení se záruka nevztahuje. Otevření hlavy svítilny či jiných zapečetěných částí mimo autorizovaný servis znamená ztrátu záruky.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:

Záruka na akumulátory je 24 měsíců a vztahuje se na závady, které vzniknou vadou materiálu nebo výroby, tedy ty části baterie, které nejsou citlivé na neodborné zacházení uživatele – obal baterie, elektronika (BMS), nabíječka. Nejedná se však o dobu životnosti chemické části (akumulátoru/baterie), která je závislá na způsobu použití, míře opotřebení a hlavně kvalitě údržby ze strany uživatele. Záruka se nevztahuje na postupný úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřebení. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity, popřípadě nulová kapacita jsou zpravidla způsobeny přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:
•  Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí, opotřebení přívodních kabelů).
•    Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
•    Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
•  Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).

12. DPH při prodeji na Slovensko

Pokud je odběratel koncovým zákazníkem a neplátcem DPH, je zboží dodáno za ceny v Kč s DPH. Pro dodávku bez DPH objednávající musí být registrovaným plátcem DPH na Slovensku. Pokud má být dodávka zboží uskutečněna bez DPH, je  nezbytně nutné splnit následující podmínky:

 • v registraci a objednávce je nutné uvést IČ a DIČ zvláště v poli "Nakupuji na firmu"
 • uvést žádost o fakturaci bez DPH v poznámce u objednávky
 • doložit správnost DIČ kopií registrace u příslušného finančního úřadu na Slovensku zasláním např. v digitální podobě na náš email info(zavináč)led-expert.cz  - bez tohoto doložení není možná expedice za ceny bez DPH a je provedena expedice za plnou cenu s českou DPH.
 • adresa doručení a plátce DPH se musí shodovat

13. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím tím, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

14. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje může kupující měnit na internetových stránkách www.led-expert.cz v sekci „Uživatel“.

Po uskutečnění objednávky, bude předán e-mail zákazníka společnosti Allegro Group CZ, s.r.o. pro zaslání hodnotícího dotazníku v rámci služby "Ověřeno zákazníky". Na uvedenou e-mailovou adresu bude v průběhu 10 dní od nákupu zaslán odkaz na dotazník, ve kterém může zákazník hodnotit kvalitu služeb a produktů, s čímž kupující výslovně souhlasí.

15. Bezpečnostní upozornění a záruka pro nákup nechráněných akumulátorů Li-Ion

Zakoupením Li-Ion článku ve velikostech 18650, 20700, 21700 a dalších bez ochranného systému PCM / PCB / BMS zákazník prohlašuje, že si je vědom všech nebezpečí plynoucích z jejich nesprávného použití a zároveň přebírá odpovědnost za jejich použití. Zákazník bere na vědomí, že tyto akumulátory smí být používány pouze s řádně zabezpečeným zařízením. Na články Li-Ion bez ochranného systému PCM / PCB / BMS zakoupené na led-expert.cz se záruka nevztahuje.

16. Autorská práva

Veškeré texty, obrázky, grafika, animace, design, videa a jejich uspořádání na stránkách led-expert.cz jsou chráněné autorským právem. Obsah těchto webových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, pozměňován nebo zpřístupňován třetím osobám.

17. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

18. Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.

19. Sběr a třídění elektroodpadu

Naše firma je zapojena do kolektivního systému Remasystem, který řeší sběr, třídění a zpracování veškerého elektroodpadu - elektrických zařízení, akumulátorů a baterií na území celé ČR. Využijte sběrnou síť a odkládejte elektroodpad do sběrných boxů k tomuto účelu zřízené. Pro nejbližší sběrné místo ve vašem okolí klikněte zde http://www.remasystem.cz/index.php/cz/sberna-mista.html . Více informací naleznete na www.remasystem.cz

Ochrana osobních údajů - GDPR

Naše společnost Petr Tindel, (IČ 65740432) se sídlem Lidická 103, 28912 Třebestovice si velmi váží Vaší důvěry a chrání Vaše data před jejich zneužitím. Zde jsou přehledné informace především o tom:

 • jaké osobní údaje shromažďujeme a k jakým účelům,
 • komu osobní údaje svých klientů předáváme,
 • jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které zpracováváme.

Pokud zde nenajdete odpovědi na své otázky, nebo se chcete v této souvislosti ještě na něco zeptat, zavolejte nám na telefonní číslo 603 411 623 nebo nám pošlete email na adresu gdpr(zavináč)led-expert.cz

S Vašimi osobními údaji pracujeme z důvodu, abychom mohli splnit to, k čemu jsme se Vám zavázali, nebo z důvodu, že na tom máme takzvaný oprávněný zájem. Zároveň nám to pomáhá dostát všem právním povinnostem. Osobní údaje zpracováváme výhradně s Vaším souhlasem, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy ke zpracování osobních údajů Váš souhlas nevyžadujeme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Snažíme se, aby jich bylo co nejméně a to zejména ty, které potřebujeme pro vytvoření nabídky, jednání o této nabídce, k doručení Vašich objednávek na požadovanou adresu, nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, fakturační a doručovací adresa. Můžeme po Vás požadovat i číslo Vašeho bankovního účtu a to v případě vrácení přeplatku nebo částky za stornovanou (již uhrazenou) objednávku. Tyto osobní údaje budou námi zpracovávány nejdéle 3 roky od jejich vzniku, pokud nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Komu osobní údaje předáváme?

Zpracování osobních údajů je prováděno společností Petr Tindel, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Heureka.cz, dále externí dopravci - Česká Pošta s.p., PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o., Najbert Kurýrní Služby, Balíkobot s.r.o. Vždy klademe důraz na zabezpečené nakládání s těmito údaji a na jejich ochranu před případným zneužitím.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů. Data pro účely fakturace a účtování nejsou dotčena.
Reklamace - jak postupovat

Před oznámením reklamace, pokud se nejedná o naprosto zjevnou závadu, prosíme zkontrolujte následující:

Baterie jsou vybité nebo málo nabité - nabijte je nebo vyměňte. Zkuste i jinou nabíječku, síťový USB adaptér nebo jiný kabel, aby se vyloučila chyba v přívodu proudu. Vybitá baterie je příčinou až 70% reklamací svítilen - ano je to opravdu tak.
- Kontakty uvnitř svítidla jsou zaneseny - očistěte je a aplikujte Deoxid nebo jiný kontaktní přípravek
- Hlava, tělo nebo zadní část svítilny jsou uvolněné - přidejte lubrikant na těsnící kroužky a dotáhněte na pevno hlavu i konec svítilny.
- Baterie (pokud není uvedeno jinak) vkládejte kladným pólem směrem k hlavě svítilny

Pokud žádný z těchto bodů nepomohl, nebo je výrobek zjevně vadný, postup reklamace je následující:

 1. Jako první krok nám prosím zašlete email na adresu reklamace@led-expert.cz, kde uvedete název výrobku, číslo objednávky a popis závady. Reklamaci dokážeme vyřídit výrazně rychleji, když nám poskytnete detailní popis nebo video závady. Často jsme schopni celou reklamaci vyřídit jen na základě fotografie nebo videa. Je také možné reklamaci oznámit telefonem, ale pro Vaší i naší evidenci doporučujeme zvolit oznámení emailem. O právech z vadného plnění se dočtete výše, v obchodních podmínkách.
 2. Pokud nebude závadu možné vyřešit na dálku, zašleme vám další pokyny k reklamaci
 3. Opravu se snažíme vždy vyřídit v co nejkratším čase. Pokud není zboží možné opravit, domluvíme se na výměně zboží nebo vrácení celé kupní ceny.

Vady způsobené běžným opotřebením nebo zaviněním kupujícího není možné reklamovat.

Doprava a platba

Nabízíme Vám následující možnosti dopravy a platby za objednané zboží:

DORUČENÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY 


  Zasilkovna ČR (platba online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku)

Cena dopravy: 59,- Kč (u všech objednávek nad 2500,-Kč ZDARMA)
Doba dodání: zboží je na výdejním místě připraveno k vyzvednutí zpravidla 1 až 2 pracovní dny
Rozsah dodání: výdejní místa zasilkovny v ČR seznam míst zde (včetně otevírací doby místa)
Platba: online platební kartou nebo převodem zdarma, na dobírku za příplatek +40,-Kč (na dobírku pouze hotově - na zásilkovně není povolena platba kartou)
Podmínky: Max.rozměr zásilky: součet stran 120cm, Max.hmotnost zásilky: 5kg. Při nadstandardní velikosti či hmotnosti zásilky Vás budeme předem informovat o změně ceny dopravy.


  PPL (platba online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku)

Cena dopravy: 109,- Kč
Doba dodání: zpravidla 1-2 pracovní dny
Rozsah dodání: celá Česká Republika, na Vaší adresu domů nebo do zaměstnání
Platba: online platební kartou nebo převodem zdarma, na dobírku za příplatek +40,-Kč ( platba v hotovosti při přijetí zásilky od kurýra - kurýrovi nelze platit kartou)


Česká Pošta Balík do Balíkovny (platba online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku)

Cena dopravy: 59,- Kč (u všech objednávek nad 2500,-Kč ZDARMA)
Doba dodání: zpravidla 1-2 pracovní dny
Rozsah dodání: vyzvednutí balíku v síti Balíkoven s rychlejším odbavením a možností platby kartou.
Platba: online platební kartou nebo převodem zdarma, na dobírku za příplatek +40,-Kč ( v hotovosti při přijetí zásilky)


  Česká Pošta Balík do Ruky (platba online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku)

Cena dopravy: 129,- Kč
Doba dodání: zpravidla 1-2 pracovní dny
Rozsah dodání: celá Česká Republika, na Vaší adresu domů
Platba: online platební kartou nebo převodem zdarma, na dobírku za příplatek +40,-Kč ( v hotovosti při přijetí zásilky)


  Osobní odběr - rezervace (Hotově na prodejně nebo předem převodem)

Cena dopravy: ZDARMA
Doba dodání: zboží je na výdejním místě připraveno zpravidla ihned po provedení objednávky. Ve vyjímečných případech, pokud na výdejním místě není dostatečný počet kusů nebo se zboží doprodalo těsně před Vaší objednávkou, nebo je třeba zboží speciálně připravit, co nejdříve o zdržení vyrozumíme. Rezervace je platná 5 pracovních dnů.
Adresa výdejního místa: Playcentrum, Stroupežnického 24, Praha 5
Platba: na prodejně hotově nebo platební kartou, nebo předem bankovním převodem


  Kurýrem po Praze (platba online platební kartou, bankovním převodem nebo na dobírku)

Cena dopravy: 229,- Kč
Doba dodání: zpravidla v den podání objednávky (u objednávek přijatých do 12:00) Ihned po provedení objednávky nás kontaktujte telefonicky s žádostí o expresní dodání
Rozsah dodání: na území hl.m.Prahy (PSČ 1****)
Platba: online platební kartou, převodem nebo na dobírku hotově (na dobírku pouze v hotovosti - kurýr nepřijímá karty)


 

DORUČENÍ NA ÚZEMÍ SLOVENSKA    


Zasilkovna Slovensko (platba online platební kartou, nebo dobírka v EUR)

Cena dopravy: 99,- Kč
Doba dodání: zboží je na výdejním místě Z-point připraveno zpravidla do 1-3 dnů po provedení objednávky.
Rozsah dodání: výdejní místa zasilkovny na Slovensku seznam míst zde (včetně otevírací doby místa)
Platba: online platební kartou zdarma
N
ebo na dobírku za příplatek +40,-Kč (hotově na výdejním místě v EUR) konverze proběhne aktuálním kurzem ČSOB deviza (nákup) sníženým o 1 % (například aktuálně k 31.5.2021 je kurz 24.54CZK za 1 EUR)
Podmínky: Max.rozměr zásilky: součet stran 120cm, Max.hmotnost zásilky: 5kg. Při nadstandardní velikosti či hmotnosti zásilky Vás budeme předem informovat o změně ceny dopravy.

 PLATBA ZA ZBOŽÍ:

DOBÍRKA: platíte v hotovosti při přebírání zásilky od České pošty, PPL nebo výdejním místě Z-Point. Dobírku je nutné hradit v hotovosti,platba kartou při dobírce není povolena.

PŘEVODEM: po dokončení objednávky Vám zašleme fakturu k proplacení převodem z Vašeho účtu. Zboží je odesláno ihned po připsání částky na náš účet a spárování s objednávkou (obvykle do 1 dne od objednávky, doporučujeme včasnou úhradu, zkrátíte tak dobu dodání).

ONLINE PLATEBNÍ KARTOU: Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou je nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Kontakty pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267
https://www.comgate.cz/

Platební metody 

Užitečné informace

O nás

Obchodní podmínky/GDPR

Doprava a platba

Kontakty

Velkoobchodní prodej

REKLAMACE

 

Kontakty

LED-Expert.cz
Stroupežnického 24
150 00 Praha 5

Kamenná prodejna

 

Po-Pá: 10-16h
So-Ne: zavřeno

Logo
© 2020 led-expert Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz